Vad vi tycker

Röda Korsets Ungdomsförbund bedriver ett politiskt påverkansarbete, med humanitet som utgångspunkt. Detta för att både lindra effekterna av humanitära utmaningar i Sverige och i världen och hindra dem från att uppstå. Röda Korsets Ungdomsförbund vill påverka situationen för enskilda människor och för samhällsstrukturer. Här beskrivs kortfattat våra åsikter, vill du få hela bilden, läs hela vårt Humanitärpolitiska programmet 2015-2017.

Visionen – ett humant samhälle

Vår vision är att barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och att barn och unga uppfattas som en resurs i samhället. Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Humanitet ska komma först i alla lägen och det är Röda Korsets Ungdomsförbunds ansvar, som en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, att reagera och påverka när politiska beslut går emot Röda Korsets värdegrund.

Varje dag möts barn och unga i ungdomsförbundets sociala verksamheter. Påverkansarbetet ska grunda sig på Röda Korsets grundprinciper och utifrån erfarenheter från verksamheterna. Lokalt, nationellt och internationellt ställer Röda Korsets Ungdomsförbund upp för unga utsatta. Vi utgår alltid utgå från barn och ungas perspektiv och behov.

Kärlek och respekt, ska det vara så jävla svårt?

Röda Korsets Ungdomsförbunds ledord är kärlek och respekt. Vi ställer upp för humanitet och allas mänskliga rättigheter, vi står upp mot inhumana förhållanden och rasism. Arbetet vilar på en feministisk grund, med det menar vi en strävan efter jämlikhet och jämställdhet – alla människors lika förutsättningar, oavsett kön, etnicitet, klass, sexualitet, ålder eller funktionalitet etc. Med kön avses såväl biologiskt, juridisk kön som könsidentitet och könsuttryck.

Vi vill se ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och låter humanitära värderingar genomsyra hela asylprocessen. Mottagandet av barn och unga bör individanpassas mer och det måste säkerställas att kommuner har kunskaper och resurser för att se till barnets bästa. Barnets bästa ska sättas främst och barn och unga som söker asyl ska behandlas värdigt.

Europas gränser växer sig allt starkare och Europeiska Unionen stänger ute allt fler människor i nöd. Med visumtvång och utan legala och säkra vägar in i Europa ser vi en migrationspolitik som kostar människoliv – detta är inhumant. Röda Korsets Ungdomsförbund tycker att Sverige har ett ansvar att inte bara verka för en human migrationspolitik nationellt utan även regionalt, inom Europeiska Unionen, och internationellt.

Humanitär migration och Social trygghet

Under åren 2015-2017 arbetar vi aktivt inom områdena Humanitär migration och Social trygghet. Barn och ungas trygghet ska i alla lägen sättas i främsta rummet, oavsett om du är i en asylprocess eller redan bosatt i Sverige. Det finns ett tydligt behov av att stärka den sociala tryggheten i samhället för barn och unga.

I våra verksamheter möter vi papperslösa barn och unga med en ständig rädsla för avvisning eller utvisning. Papperslösa barn som inte vågar ta sig till skolan. Att det samhälleliga stödet till ensamkommande barn och unga i princip upphör den dagen personen fyller 18 är också problematiskt. Stödet till ensamkommande barn och unga vid familjeåterförening är ofta svagt från samhällets sida – både före, under och efter återförening.
Det sker ofta ett snabbt förordnande av gode män för ensamkommande barn och unga, med ibland bristande kompetens och utbildning om barnets situation. Det används inhumana metoder för att fastställa barns ålder – metoderna är inte rättssäkra och genomförs med en bristande värdighet. Vi ser ett Sverige där det finns en ständig misstro och okunskap – även bland socialtjänst, boendepersonal och andra berörda aktörer. Personalen måste veta var det finns vård att tillgå, hur en ska kunna känna igen symptom av tortyr och att lära sig hur en bemöter unga människor som utsatts försvåra trauman. Offentliga biträdande som har erfarenhet och kompetens av barn och unga ska prioriteras i ärenden med barn och unga. Även vid ett återvändande finns det idag stora brister. Barn och unga riskerar att fara illa. Ensamkommande barn och unga riskerar att skickas till institutioner, de får inte alltid slutföra sin utbildning och i vissa fall utsätts de för traumatiska verkställigheter. Varför ska kärlek och respekt behöva vara så jävla svårt?

Röda Korsets Ungdomsförbund kräver att

  • Barnkonventionen ska bli svensk lag

 

  • Barnkonventionen ska ligga till grund i alla asylärenden där barn är berörda

 

  • Alla kommuner i Sverige ska ge alla barn och unga undervisning om barnkonventionen.

 

  • Alla kommuner i Sverige ska erbjuda lika förutsättningar för att alla barn och unga ska klara sin skolgång.

 

  • Alla kommuner i Sverige ska garantera meningsfull fritidssysselsättning och varierande mötesplatser för barn och unga.

 

  • Sveriges regering ska verka för att barn och unga inte ska utsättas för kränkning och diskriminering, baserat på diskrimineringsgrunderna.

 

  • Svenska myndigheter ska villkorslöst garantera alla barn och unga rätten och tillgången till att ta del av samhällsfunktioner, så som vård och skola utifrån sina behov.

 

  • Svenska myndigheter ska säkerställa att det sker breda utbildningsinsatser och ökade resurser för vårdpersonal, socialtjänst, gode män, boendepersonal och andra berörda aktörer som möter utsatta barn och unga.

 

  • Sveriges regering ska agera för en human och rättssäker migrationspolitik för barn och unga inom hela Europeiska Unionen.

 

  • Det ska finnas legala och säkra vägar till Europa.

 

  • Dublinförordningen ska inte tillämpas.

 

  • Alla kommuner i Sverige ska ta emot ensamkommande barn och unga.

 

  • Sverige ska ha en rättssäker, snabb och human asylprocess för barn och unga, oavsett om de är utan vårdnadshavare eller tillsammans med familj.

 

  • Mottagandet av ensamkommande barn och unga ska individanpassas. Informationen om den ungas asylprocess ska vara anpassad efter ålder och mognad.

 

  • Beviskraven för barn och unga måste sättas lägre, de måste anpassas efter ålder och mognad.

 

  • Åldersutredningar av barn och unga ska vara rättssäkra och ska ske med värdighet.

 

  • Barn och unga ska värnas rätten att leva tillsammans med sina familjer – det ska vara en snabb och rättssäker familjeåterföreningsprocess.

 

  • Barn och unga ska ha samma rätt till återförening med sin familj som föräldrar har till sina barn.

 

  • Inget barn eller ungdom sätts i förvar.

 

  • Alla asylärenden som gäller barn och unga ska hanteras av någon med särskild barnkompetens

 

  • Barnspecifik förföljelse ska vara ett asylgrundande skäl.