Personlig integritet

Röda Korsets ungdomsförbund värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Röda Korsets Ungdomsförbund (802402-8626) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Röda Korsets ungdomsförbund på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.
Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:

 • Du engagerar dig som frivillig.
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis RKUF.se, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du skänker en gåva.
 • Du deltar i insamling via formulär på redcross.se, event, i butik eller motsvarande.
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling.
 • Du deltar i någon av våra utbildningar.
 • Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis redcross.se och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt spår-barhetsidentifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss. Det kan röra sig om person- och kontaktuppgifter som namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, och postadress.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Röda Korsets ungdomsförbunds mål är att barn och unga ska vara trygga och må bra. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar och frivilliga som bär upp vår verksamhet – och för att kunna ha medlemmar och frivilliga behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Röda Korsets ungdomsförbunds stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och internationellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, uppdrag, eller katastrofer.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
 • Kunna administrera ditt medlemskap och ditt frivilliguppdrag.
 • Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
 • Genom analys av beteenden på våra webbplatser för att kunna utveckla, leverera och förbättra våra verksamheter.
 • Hjälpa oss att utveckla våra plattformar, exempelvis RKUF.se, till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
 • Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Svenska Röda Korset uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register, exempelvis SPAR och arbetar med god registervård.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Röda Korsets ungdomsförbund behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande tekniker

Röda Korsets ungdomsförbund använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis RKUF.se

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Läs mer om cookies här: http://www.youronlinechoices.eu/

Användning av cookies på rkuf.se
Om du tackar nej till cookies på rkuf.se så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Nyhetsbrev
För att kunna registrera och administrera prenumerationer av nyhetsmejl krävs att din webbläsare accepterar cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kontakta oss för att få hjälp med din prenumeration.

Delafunktionen
Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion
Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Re-marketing
Vi använder re-marketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda re-marketing för riktade annonser i Google Display Network. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar:

https://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Re-targeting
För att bygga relationer med personer som redan på olika visat sitt intresse för Röda Korsets ungdomsförbund så kan vi komma att kommunicera med dessa personer i olika kanaler. På det sättet kan vi öka relevansen av vår kommunikation. Det innebär att utifrån din relation till oss och den kontakt du haft med oss – exempelvis via e-post, sociala medier och redcross.se – kan vi kommunicera vidare med dig i de olika kommunikations-kanaler vi arbetar med.

Facebook-pixel
Facebooks pixel finns implementerad på Röda Korsets webbsidor. Den gör det möjligt att spåra besökares aktivitet och rikta kommunikation till besökaren på Facebooks plattformar. All information som hämtas in är anonymiserad och sker på gruppnivå. Här kan du ändra dina inställningar för vilka annonser som visas på Facebook. Mer om Facebook och GDPR finns här.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Röda Korsets ungdomsförbunds behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är medlem i Röda Korsets ungdomsförbund är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Detsamma gäller om du är månadsgivare till Röda Korsets ungdomsförbund via autogiro. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Röda Korsets ungdomsförbund ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

 • marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
 • genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar, frivilliga och givare i Röda Korsets ungdomsförbund,
 • förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
 • behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av produkter,
 • administrera dina gåvor och ditt frivilliguppdrag,
 • genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
 • kommunicera förändringar i Röda Korsets ungdomsförbunds villkor och policydokument.

Samtycke
I undantagsfall använder Röda Korsets ungdomsförbund samtycke som laglig grund för behandling av person-uppgifter, exempelvis i vår verksamhet med efterforskning och familjeåterförening. I de fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Röda Korsets Ungdomsförbund behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Röda Korsets ungdomsförbund, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att Röda Korsets ungdomsförbund raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och patientsäkerhetslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Röda Korsets ungdomsförbund behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Röda Korsets ungdomsförbundär skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

När du som givare till Röda Korsets ungdomsförbund har varit inaktiv i tre år gallras eller anonymiseras person-uppgifterna. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges i vår Dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Anonymisering används som metod för att kunna föra statistik och göra analyser och samtidigt respektera din integritet. Det innebär att vi avidentifierar de personuppgifter vi har om dig, vilket gör det omöjligt att identifiera dig som person.

Använder Röda Korset mina personuppgifter för marknadsföring?

Länkar till andra webbplatser.
I händelse av att Röda Korsets ungdomsförbunds webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Röda Korsets ungdomsförbund saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan också kontakta Röda Korsets Ungdomsförbunds dataskyddssamordnare om du har frågor om vår dataskyddspolicy.

Postadress:

Röda Korsets Ungdomsförbund
Box 17563
118 91 Stockholm

Telefon: 0771-19 95 00
E-post: info@redcross.se
Dataskyddssamordnare: info@redcross.se