4 februari, 2021

Årsmöte för 2020

Publicerat av: , kommentarer

Kallelse till årsmöte för Röda Korsets Ungdomsförbund Östersund

Datum och tid: 24/2 2021, kl 18.00 Plats: Zoom (länk skickas ut på mail efter anmälan)

Varmt välkomna till vårt föreningsårsmöte! Vi i styrelsen vill bjuda in alla våra medlemmar och intresserade personer till vårt föreningsårsmöte, där vi bland annat kommer att informera om det gångna året, verksamheterna och planen för det kommande året. När årsmötet börjar går vi igenom dagordningen (se nästa sida) samt väljer ny styrelse för det kommande året. Efter själva årsmötet finns det möjlighet att ställa frågor eller anmäla sig som frivillig. Senast en vecka innan mötet kommer alla handlingar att finnas uppe på vår hemsida. Kom ihåg att skicka in motioner (förslag) till årsmötet. Motionerna skickas till oss senast två veckor innan mötet.

Om du har frågor kring hur du skriver en motion är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Anmäl dig till rkuf.ostersund@redcross.se om du vill delta så skickar vi en länk till dig innan mötet.

Vi ser fram emot att ses! Styrelsen

Kontaktuppgifter Mail: rkuf.ostersund@redcross.se

Hemsida: www.rkuf.se/ostersund/

 

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesfunktionärer: a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare tillika rösträknare

§ 3 Justering av röstlängd

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Verksamhetsberättelse för föregående år (2020)

§ 7 Bokslut för föregående år (2020)

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

§ 10 Inkomna motioner

§ 11 Styrelsens propositioner

§ 12 Proposition: Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

§ 13 Proposition: Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

§ 14 Fastställande antal ledamöter i styrelsen inklusive ordförande Val av a) föreningsordförande b) kassör c) övriga ledamöter d) valberedning e) revisorer samt ersättare f) ombud och ersättare till Riksårsmötet

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötet avslutas