Styrelsens uppdrag

Styrelsen är förtroendevald av Föreningsårsmötet och leder föreningens verksamhet. De övergripande uppgifterna som en styrelse har är att intressera och aktivera ungdomar i Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamheter och att arbeta för att öka antalet medlemmar och antalet verksamhetsgrupper i enlighet med Röda Korsets Ungdomsförbunds idé och vision. Ansvaret för att arbetet i lokalföreningen går i linje med verksamhetsinriktningen ligger ytterst hos styrelsen. Det är viktigt att du och din styrelse är lyhörd för föreningens situation, att ni lyssnar på medlemmarnas åsikter och förväntningar, och att ni utvecklar föreningen i enlighet med medlemmarnas vilja.

Som styrelsemedlem behöver du ha koll på Ungdomsförbundets styrdokument som handlar om hur vi ska jobba. Alla styrdokument är antagna av medlemmarna på vårt högsta beslutande organ  Riksårsmötet.

 • Stadgarna våra regler som är bindande.
 • Humanitärpolitiska programmet som handlar om våra åsikter och idéer samt beskriver vår vision.
 • Policyhögen som beskriver hur vi handlar och agerar.
 • Verksamhetsinriktningen som innehåller de strategiska och långsiktiga mål vi tillsammans ska uppnå under åren 2015-2017 och som gäller för både förbundsgemensam och lokal nivå.

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer:

 • Förbereda
 • Fatta egna beslut
 • Verkställa
 • Förvalta

Det finns uppgifter som styrelsen ska göra enligt våra stadgar i Ungdomsförbundet. Sen finns det uppgifter som styrelsen kan välja att göra. Var ambitionsnivån ska ligga bestämmer du och din styrelse tillsammans. Till hjälp i planering och utförande av arbetet finns verksamhetsplanen och budgeten som styrelsen tar fram till varje verksamhetsår. Mot slutet av året sammanfattar styrelsen sitt arbete i en verksamhetsberättelse där också de ekonomiska händelserna redovisas i bokslutet.

Det praktiska och löpande arbetet som styrelsen gör kan innebära flera olika saker.

Till exempel kan det vara att:

 • förbereda möten och olika beslut som ska tas i den dagliga verksamheten på styrelsemöten eller årsmötet
 • fatta egna beslut rörande föreningen inom ramen för stadgarna
 • se till att beslut som har bestämts faktiskt blir genomförda
 • arrangera en ideologiutbildning eller annan utbildning utifrån verksamheternas behov
 • planera en rekryteringskväll
 • träffa verksamhetsledare och stötta dem i sitt arbete

Vad måste göras och vad kan styrelsen välja att göra?

Måste göras av styrelsen
Kan göras av styrelsen
 • Ha minst 4 styrelsemöten per år
 • Ha föreningsårsmöte en gång per år, senast sista februari
 • Besluta om verksamhetsplan och budget för lokalföreningens verksamhet
 • Stödja lokalföreningens medlemmar och verksamhetsgrupper samt anordna medlemsvård
  med syfte
 • Utse en eller flera personer till firmatecknare. Firmatecknare ska bland annat se till att
  deklarationen görs innan den 2 maj
 • Leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Riksårsmötet och förbundsstyrelsen
 • Samla in verksamhetsgruppernas verksamhetsplaner, budgetar och verksamhetsberättelser och använda dem som underlag till lokalföreningens verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse
 • Ge förslag på verksamhetsberättelse med bokslut från året som gått till föreningsårsmötet
 • Skicka godkänd verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse till sakkunnigteamet senast 15 april
 • Fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen
 • Hålla kontakt med Förbundsstyrelsen och den förbundsgemensamma nivån
 • Styrelsens deltagande på styrelseutbildningen
 • Kassörens deltagande på kassörsutbildningen
 • Skicka ombud till Riksårsmötet
 • arbeta för ökat samarbete med Svenska Röda Korsets kretsar
 • se till att de olika verksamhetsgrupperna har kontakt med nationella nätverk
 • arbeta för ökat samarbete med andra lokalföreningar
 • Söka pengar till det föreningsstyrelsen vill arbeta med
 • Samarbeta med andra organisationer som jobbar med liknande saker som Ungdomsförbundet
 • Skriv propositioner till Föreningsårsmötet och motioner till Riksårsmötet