Roller i styrelsen

Ordförande

 • Ordföranden är den ytterst ansvarige i föreningen och den som leder styrelsearbetet, samordnar föreningens övergripande arbete och ansvarar tillsammans med styrelsen att all verksamhet bedrivs enligt RKUF:s grundprinciper, stadgar, policys och riktlinjer.
 • Ordförande ansvarar för att tillsammans med styrelsen skapa visioner, mål och strategier för sin förening, och att planering, budgetering och uppföljning görs och rapporteras på rätt sätt.
 • Det är ordförande som har ansvarar för att planera och samla styrelsen till styrelsemöten, och ska leda och delegera arbetet i styrelsen framåt.
 • Ordförande är ofta den som representerar föreningen, talar i föreningens namn, och håller ansvar för kontakten till tex kansliet, press eller andra externa personer.
 • En bra ordförande skall inte göra allt arbete själv. Hens uppgift är istället att fördela arbetsuppgifter mellan de övriga styrelseledamöterna och se till att alla tillsammans är med och utvecklar och stöttar föreningen. På det sättet blir styrelsearbetet mycket roligare eftersom alla deltar i arbetet.Det är viktigt att en skiljer mellan föreningsordförande och mötesordförande. En mötesordförande är en person som leder ett visst möte och skall helst inte ha någon koppling till styrelsen om mötet är ett årsmöte.

Kom ihåg att skilja mellan föreningsordförande och mötesordförande. En mötesordförande är en person som leder ett visst möte och behöver inte nödvändigtvis vara den som är ordförande för föreningen.

Vice ordförande

 • Stöd till ordförande.
 • Ska vid ordförandens frånvaro fullgöra ovanstående uppgifter på order från ordförande.
 • Kan ha särskilt ansvar för vissa delar.

Kassör

 • Kassören är styrelsens ekonom. Det är styrelsen i sin helhet som är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi, men kassören har särskild koll på händelser som rör ekonomin.
 • Kassören ansvarar därför för att föreningens ekonomi sköts enligt uppsatta regler och enligt de rutiner som tagits fram av styrelsen, och håller ordförande och styrelse informerade om den ekonomiska situationen, om budgeten följs eller om det har uppstått plötsliga avvikelser.
 • Under året är det kassören som ansvarar för att utföra kontinuerliga ekonomiska rutiner, såsom att betala räkningar, hantera utlägg och kvitton, sköta löpande bokföring och så vidare.
 • Tillsammans med ordförande ansvarar kassören att ta fram ett budgetförslag, och att hålla kontakten med verksamheterna så att de får löpande information om rutiner och hur mycket pengar de har att röra sig med.
 • Inför årsmötet gör kassören ett bokslut och ser till att revisorn får in de redovisningar som behövs.

Sekreterare

 • Varje styrelsemöte behöver en sekreterare, den personen behöver inte väljas och vara fast utan rollen kan vara roterande inom styrelsen. Men om styrelsen vill, kan de välja en ledamot som har rollen som sekreterare. Sekreterarens uppgift är att vara föreningens minne, genom att bland annat protokollföra alla beslut som styrelsen tar.
 • Sekreteraren skriver mötesprotokoll, skickar ut dem till ledamöterna efter mötet och ser till att de blir underskrivna av rätt personer. (Finns mallar i föreningshandboken, avsnittet ”3. Att skriva protokoll”)
 • Agerar ett administrativt stöd till ordförande genom att hjälpa hen att förbereda mötena med olika möteshandlingar, sammanställa verksamhetsberättelse och texter som utgör annan typ av redovisning.

Nedan följer några exempel på vad övriga ledamöter kan ha ansvar för:

Ledamöter kan fylla en rad viktiga uppgifter i en styrelse. Antalet ledamöter och deras roller beror mycket på föreningens behov. Föreningen avgör själv på årsmötet hur många ledamöter man tycker att man behöver och styrelsen bestämmer sedan på det konstituerande styrelsemötet vad deras roller ska vara.

 • Medlemsansvarig – värvning/medlemsvård. Ha regelbunden koll på antal medlemmar, uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmar samt kontinuerlig kontakt med medlemmar. Kring utskick, inslussning verksamheter samt arrangemang inom föreningen.
 • Verksamhetsansvarig – har huvudansvar för kontakten mellan styrelsen och verksamheterna.
 • Fondansökningar – en speciellt avsatt post (vid behov) som ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring relevanta fonder, skicka ansökningar, göra återrapportering samt hålla kontakt med verksamheter som i sin tur hanterar fondsökningar.
 • Utbildningssamordnare – har samordnande ansvar för utbildningar i föreningen. Kommunicerar med verksamhetsledarna och övriga i föreningen gällande behov av utbildningar samt kring vad som erbjuds nationellt.
 • Marknadsföring– ta fram och beställa hem informationsmaterial för spridning lokalt. Kontakt med eventuella företag för sponsring och rabatter vid evenemang eller kampanjer, tryck, mm. Ansvara för uppdatering av informationsmaterial om föreningens verksamheter. Anordna events för att sprida kunskap om föreningens verksamheter.
 • Kommunikation – kontinuerlig uppdatering med relevant information på hemsidan, uppdatera sociala medier, ta fram affischer eller annat material för tex rekrytering. Tillsammans med medlemsansvarig jobba med medlemsvärvarkampanjer.
 • Skolsamarbeten – kontakt med skolor vid samarbeten, föreläsningar, workshops, bokbord, temadagar, mm.