Ansvarsfördelningen mellan verksamhetsledaren och styrelsen

Verksamhetsledaren är den som fått uppdraget av styrelsen att leda en verksamhetsgrupp. Men styrelsen är ändå alltid ytterst ansvarig för all verksamhet som bedrivs i föreningen. Att utse verksamhetsledare är en möjlighet för styrelsen att organisera arbetet i föreningen på ett sätt så att fler känner delaktighet i, tar ansvar för och får inflytande över verksamheten. Därför är detta ett arbetssätt som Ungdomsförbundet rekommenderar.

För att skapa så lättarbetade rutiner som möjligt i föreningen och för att undvika konflikter är det viktigt att ni gör en ordentlig ansvarsfördelning mellan verksamhetsledaren och styrelsen. Om ni vet vad ni kan förvänta er av varandra, uppstår inte missförstånd lika lätt. Om ni vill kan ni upprätta ett kontrakt mellan verksamhetsledaren och styrelsen där de båda parternas respektive ansvarsområden är klart utskrivna.

Kom ihåg:
Styrelsen styr
Verksamhetsledaren leder
Frivilliga utför
 Styrelsen ska:

 • Se till att verksamhetsledarens mandat, dvs. uppdrag, rättigheter och skyldigheter, är klart avgränsat och definierat.
 • ge verksamhetsledaren möjlighet till utbildning för sitt uppdrag
 • ge verksamhetsledaren möjlighet till regelbunden fortbildning, handledning och stöd
 • ge verksamhetsledaren fortlöpande och relevant information om saker inom Ungdomsförbundet som påverkar gruppens verksamhet för att verksamhetsledaren ska kunna informera resten av gruppen
 • fastslå verksamhetsplan och budget för gruppen på grundval av det förslag som verksamhetsledaren lämnat

Verksamhetsledaren ska:

 • vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Du verkar som ambassadör för vår organisation både externt och internt, och då är det viktigt att ha tagit ställning för våra värderingar
 • vara väl insatt i och arbeta efter våra grundprinciper samt de riktlinjer som finns för den aktuella verksamheten
 • vara beredd att genomgå den utbildning för uppdraget som organisationen erbjuder
 • ansvara för att gruppens verksamhet stämmer överens med samhällets behov genom att följa upp verksamheten
 • under september månad lämna ett förslag till verksamhetsplan och budget för gruppens verksamhet för kommande år som styrelsen sedan fastställer
 • dokumentera verksamheten (för att kunna lämna en verksamhetsberättelse till styrelsen inför årsmötet) samt regelbundet rapportera till styrelsen om vad som sker i verksamheten och gruppen
 • inför att hen vill lämna sitt uppdrag för att garantera verksamhetens kontinuitet själv medverka till att rekrytera en ny verksamhetsledare