Valberedning

Valberedningens arbete är jätteviktigt ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv och är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande förening. Valberedningen har bland annat det stora ansvaret att se till att det finns förslag på personer som gör att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt. Valberedningens uppgift är enligt stadgan att ta fram förslag på årsmötesordförande, ordförande, kassör, ledamöter i styrelsen, valberedning och revisorer. Valberedningen ska även ta fram förslag på ombud till riksårsmötet. Förslaget ska skickas ut med övriga handlingar till årsmötet.

Valberedningen är helt fristående från styrelsen, en valberedning verkar alltså utan påverkan och utan samverkan med den sittande styrelsen. Alla föreningar ska ha en valberedning. Det finns även en valberedning på nationell nivå. Den nationella valberedningen utses av riksårsmötet och ger bland annat förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen.

Valberedningscirkeln beskriver arbetet under året

Valberedningen fyller en viktig demokratisk funktion i föreningen och här nedan kan du läsa mer om de olika faserna för valberedningsarbetet.

1. Lär känna föreningen

  • En bra start, förslagsvis i oktober, för att känna sig säker som valberedare är att lära känna organisationen och ta reda på information om föreningen du är valberedare för. Det kommer göra det lättare att svara på frågor och motivera varför en borde engagera sig när du ska leta efter folk.
  • I kapitel 1. Vår organisation finns styrdokument, som verksamhetsinriktningen med vilka verksamhetsområden Röda Korsets Ungdomsförbund fokuserar på och det Humanitärpolitiska programmet med organisationens åsikter och krav på samhället.
  • Det är även bra att lära känna lokalföreningen. Vad har föreningen jobbat med under året, vilka verksamheter driver föreningen och vilka frågor är prioriterade under det kommande året?Fråga styrelsen om föreningens verksamhetsplan och hör hur läget ser ut i verksamheterna.

2. Vad behöver styrelsen?

  • Prata med den sittande styrelsen om hur det varit att leda föreningen under året. Fråga till exempel hur många ledamöter de tycker är lämpligt för styrelsen, hur mycket tid de lägger på sitt uppdrag, vad som har fungerat bra och mindre bra under året, om de saknat någon särskild kompetens/kunskap och så vidare. Passa även på att kolla hur många som har mandattid kvar eller som är intresserade för omval. Lämplig tid för detta är i slutet av oktober.

3. Rekrytera och intervjua

  • Sammanställ all den information ni fått från styrelsen och börja sedan lista hur många nya ledamöter ni vill hitta, vilka typer av kunskaper de ska ha, samt vad för erfarenheter den sittande styrelsen har berättat om.
  • Gör en tidsplan. När ska rekryteringen vara klar? Sätt ett datum att ha som mål. Förslagsvis ska detta ske i november-december.
  • Mer om rekrytering kan du läsa om i kapitel 6 Rekrytera frivilliga.

4. Ge förslag till årsmötet

  • När rekryteringen är klar, ska ni sammanställa era förslag och förbereda en motivering för de olika kandidaterna. Det ska sedan presenteras under föreningsårsmötet, så medlemmarna kan göra ett val. Detta sker i januari-februari.

5. Utvärdering

  • Efter årsmötet går ni igenom ert arbete och gör en utvärdering. Vad fungerade bra och vad kan göras ännu bättre kommande år? Detta sker i mars och blir ett perfekt underlag för nästkommande valberedning!