Huvudsida

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 1: Rad 1:
The critical role of QCD in these efforts. It really is evident that the Higgs discovery opens a new experimental approach for the look for new physics, through the determination of its properties and couplings which can be poorly constrained beyond the SM [1292]. The theoretical handle over the requisite SM cross sections and backgrounds necessary to expose new physics becomes more stringent because the constraints sharpen without the need of observation of departures from the SM. Figure 35 shows the value of /SM , namely, of the production cross section instances the branching fraction, relative to the SM expectation [1286], with decay mode and targeted production mechanism, where the latter involves gg, VBF, VH (WH ?and ZH), and t t H processes. This quantity is usually called80.68 and 95 CL match contours w/o MW , mt and MH measurements MW planet typical ?80.80.80.V Ge80.250 =5 MH=1 MH.70 =3 MHGeV00 =6 MHV GeSepG fitter SM180mt [GeV]Fig. 34 Direct and indirect [http://www.musicpella.com/members/hook43iraq/activity/558452/ http://www.musicpella.com/members/hook43iraq/activity/558452/] determinations of your W -boson and tquark masses inside the SM from measurements at LEP [698] and also the Tevatron [1288], and from Higgs mass MH measurements in the LHC [1283,1284]. The almost elliptical contours indicate constraints from worldwide fits to electroweak data, note http://cern.ch/gfitter [1290], exclusive of direct measurements of MW and m t from LEP plus the Tevatron [1289,1291]. The smaller (bigger) contours include (exclude) the Higgs mass determinations in the LHC. We show a September, 2013 update from a related figure in [1289] and refer to it for all detailss = 7 TeV, L five.1 fb-1 s = eight TeV, L 19.6 fb-1 Combined= 0.80 ?0.H bb (VH tag) H bb (ttH tag) H    (untagged) H    (VBF tag) H    (VH tag) H WW (0/1 jet) H WW (VBF tag) H WW (VH tag) H  (0/1 jet) H  (VBF tag) H  (VH tag) H ZZ (0/1 jet) H ZZ (2 jets) -CMS PreliminarypSMmH = 125.7 GeV= 0.-Best fit /SMFig. 35 Values of /SM for specific decay modes, or of subcombinations therein which target certain production mechanisms. The horizontal bars indicate ? errors including both statistical and systematic uncertainties; the vertical band shows the overall uncertainty. The quantity /SM (denoted (x, y) in text) could be the production cross section times the branching fraction, relative for the SM expectation [1286]. (Figure [https://dx.doi.org/10.1038/srep39151 title= srep39151] reproduced from [1286], courtesy from the CMS collaboration.), and we can define, for production mode X and decay channel Y , (X, Y )  (X )B(H Y ) , SM (X )BSM (H Y ) (5.3)noting a worldwide average of = 0.80 ?0.14 for any Higgs boson mass of 125.7 GeV [1286]. See Ref. [1293] for fur-2981 Web page 86 ofEur. Phys. J. C (2014) 74:ther results and discussion and Ref. [1294] for a succinct overview. We note that pp H via gluon luon fusion is computed to NNLO + NNLL precision in QCD, with an estimated uncertainty of about ?0  by varying the renormalization and factorization scales [1294,1295]. In contrast, ?the error in the computed partial width of H  bb is about six  [1296]. The Higgs partial widths are commonly [https://dx.doi.org/10.1093/scan/nsw074 title= scan/nsw074] accessed through channels in which the Higgs appears in an intermediate state, as in (5.three).
+
Những  thứ  này  quả  thật  là  hư  vọng . Tuy  là  hư  vọng, nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng thì bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại, bạn  đã giác ngộ rồi, cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc, bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối. Chúng tôi nêu ra một ví dụ vô cùng hiện thực, thế  giới  trước  mắt  chúng  ta  đây  là  hư  vọng, nhưng chúng ta không biết nó là hư vọng, chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không biết nó là hư vọng. Nếu như thật sự biết nó là hư vọng thì chắc chắn không bị hoàn cảnh  quấy  nhiễu, bạn  ở  trong  hoàn  cảnh  vĩnh  viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, bạn được đại tự tại. Đây là sự thật chứ không phải giả.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 +
 
 +
Câu tiếp theo đây là nói quả thiện: “Thị tức lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn”. “Thiện pháp viên mãn” chính là đến chỗ chí thiện, quả báo này thù thắng.   Câu  phía  sau  này  đặc  biệt  là  thù  thắng  đến  cực  điểm: “Thường  đắc  thân  cận  chư  Phật  Bồ  Tát  cập  dư  thánh chúng”, cũng chính là nói bạn có thể tu thiện được như vậy thì  quả  báo  tương  lai  của  bạn  nhất  định  là  ở  Thế  giới  Hoa Tạng, Thế giới Cực Lạc. Đến thế giới này rồi, bạn sẽ sống cùng với chư Phật Bồ Tát. Đây là nói từ trên quả báo, hai câu này đều là nói quả báo.      Nói từ trong hoàn cảnh sống trước mắt chúng ta đây, có nhân cần phải có duyên. Duyên là gì vậy? Duyên là phải gần gũi thiện tri thức, thường nghe thiện tri thức chỉ dạy. Thiện tri thức từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta, điều này rất quan trọng, vì nếu không có người nhắc nhở thì  chúng ta sẽ quên mấtphàm phu sáu cõi rất dễ hay quênĐặc  biệt  là chúng ta sống ở trong hoàn cảnh hiện nay, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều là đang cám dỗ chúng ta đi vào đường tà, không phải chánh đạo. Cho nên, điểm này là vô  cùng quan  trọngnhất  định  phải gần  gũi  thiện  tri  thức. Thiện tri thức chúng ta tìm không ra, vậy chúng ta phải tìm ở đâu? Chư  Phật  Bồ  Tát  là  thiện  tri  thức. Chư  Phật  Bồ  Tát không  ở  trước  mặt  chúng  ta  thì  chúng  ta  cúng  dường  hình tượng chư Phật Bồ Tát. Hằng ngày chiêm ngưỡng hình tượng chư Phật Bồ Tát, cung kính lễ bái hình tượng Phật Bồ Tát, mỗi ngày đọc tụng Kinh luận, đây chính là gần gũi chư Phật Bồ Tát.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 +
 
 +
Để biết thêm chi tiết chuỗi hạt bồ đề, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ NAKEDURL]

Versionen från 3 januari 2018 kl. 17.02

Những thứ này quả thật là hư vọng . Tuy là hư vọng, nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng thì bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại, bạn đã giác ngộ rồi, cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc, bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối. Chúng tôi nêu ra một ví dụ vô cùng hiện thực, thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng, nhưng chúng ta không biết nó là hư vọng, chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không biết nó là hư vọng. Nếu như thật sự biết nó là hư vọng thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu, bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, bạn được đại tự tại. Đây là sự thật chứ không phải giả.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Câu tiếp theo đây là nói quả thiện: “Thị tức lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn”. “Thiện pháp viên mãn” chính là đến chỗ chí thiện, quả báo này thù thắng. Câu phía sau này đặc biệt là thù thắng đến cực điểm: “Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng”, cũng chính là nói bạn có thể tu thiện được như vậy thì quả báo tương lai của bạn nhất định là ở Thế giới Hoa Tạng, Thế giới Cực Lạc. Đến thế giới này rồi, bạn sẽ sống cùng với chư Phật Bồ Tát. Đây là nói từ trên quả báo, hai câu này đều là nói quả báo. Nói từ trong hoàn cảnh sống trước mắt chúng ta đây, có nhân cần phải có duyên. Duyên là gì vậy? Duyên là phải gần gũi thiện tri thức, thường nghe thiện tri thức chỉ dạy. Thiện tri thức từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta, điều này rất quan trọng, vì nếu không có người nhắc nhở thì chúng ta sẽ quên mất, phàm phu sáu cõi rất dễ hay quên. Đặc biệt là chúng ta sống ở trong hoàn cảnh hiện nay, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều là đang cám dỗ chúng ta đi vào đường tà, không phải chánh đạo. Cho nên, điểm này là vô cùng quan trọng, nhất định phải gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức chúng ta tìm không ra, vậy chúng ta phải tìm ở đâu? Chư Phật Bồ Tát là thiện tri thức. Chư Phật Bồ Tát không ở trước mặt chúng ta thì chúng ta cúng dường hình tượng chư Phật Bồ Tát. Hằng ngày chiêm ngưỡng hình tượng chư Phật Bồ Tát, cung kính lễ bái hình tượng Phật Bồ Tát, mỗi ngày đọc tụng Kinh luận, đây chính là gần gũi chư Phật Bồ Tát.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)

Để biết thêm chi tiết chuỗi hạt bồ đề, xem tại NAKEDURL

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda